NL | EN | DU

Privacyverklaring

Inleiding Johlex Privacy Statement

Johlex B.V. (hierna Johlex te noemen) neemt uw privacy serieus en zal uw persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid verwerken. Om u een zo goed mogelijk beeld te geven over de verschillende situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken, hebben we gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. Vaak zijn er namelijk situaties waarin Johlex uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van facturen. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen, met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens, aan ons kunt laten weten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail verzendt aan ons. Wij leggen u duidelijk uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoelang deze bewaard blijven en wat precies het doel van de gegevensverwerking is. Daarnaast geven we duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat doet Johlex precies? Johlex met de handelsnaam Lifestyle Marine produceert, ontwikkelt en bouwt nieuwe sloepen en tenders. Lifestyle Marine verkoopt uitsluitend bij erkende verkooppunten, te vinden op www.lifestylemarine.nl

Johlex zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland.

Heeft u twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door Johlex? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Info@lifestylemarine.nl l www.lifestylemarine.nl

Loodsweg 19A l 1525RH l Westknollendam Noord Holland

KvK Nr. 74105779

Categorieën persoonsgegevens

Voor ons is het noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens op te vragen om onze klanten en partners zo goed mogelijk te kunnen helpen. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn:

Voornaam en achternaam;

(Persoonlijk) e-mailadres (let op: de AVG schaart ook bepaalde Bedrijfse-mailadressen onder persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres Michael.Myer@Bedrijf.nl);

Adresgegevens;

Bankgegevens;

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt via onze website, ingevulde contactformulieren, of gegevens waarvan bij opgave duidelijk was dat ze worden opgegeven voor verwerking door Johlex.

Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn toepasselijk op onze situatie: de verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan op basis van uw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Johlex of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Wat zijn dan precies ‘verwerkingsdoeleinden’? Dit zijn de doelen, ook wel de redenen, waarvoor persoonsgegevens worden verzameld.

Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden. Wij geven per verwerkingsdoeleind een uitleg over de gegevens die gebruikt worden voor dit doel en op welke juridische grondslag de gegevens bewaard worden. De bewaartermijnen van deze gegevens worden vervolgens beschreven onder 4, Periode van opslag.

Er zijn een aantal doelen waar Johlex uw persoonsgegevens voor verzamelt;

Contact opnemen

Heeft u een e-mail gestuurd naar ons emailadres (e-mail van Johlex)? Of heeft u informatie achtergelaten via het contactformulier, sociale media, WhatsApp of telefonisch? Dan bewaren wij deze gegevens zodat wij u verder kunnen benaderen.

De grondslagen voor verwerking in dit kader: ons gerechtvaardigd belang (wij dienen met u te kunnen communiceren om vragen of klachten in behandeling te kunnen nemen of op te kunnen volgen).

Uitvoeren dienst

Wanneer er wordt overgegaan op het uitvoeren van onze dienst, heeft Johlex bepaalde gegevens nodig. Zonder deze gegevens is het voor Johlex niet mogelijk om de dienst naar behoren uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het e-mailadres, naam, telefoonnummer en adres.

De grondslagen voor verwerking in dit kader: uitvoering van de overeenkomst (het voldoen aan de overeenkomst zoals besloten met onze klant), wettelijke verplichtingen (volgens de via geldende wet- en regelgeving gestelde normen uitvoeren van onze diensten) en een gerechtvaardigd belang (het naar behoren kunnen uitvoeren van de overeenkomst met onze klanten).

Financiële administratie

Voor dit verwerkingsdoel bewaart Johlex de naam, functietitel, factuuradres, bankgegevens (waaronder naam van de bank/IBAN/BIC), contactgegevens waaronder mede begrepen telefoonnummer en e-mailadres.

De grondslag voor de financiële administratie verwerkingsdoelen: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de klant); wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichting rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen); ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsactiviteiten op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en te verbeteren, om bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure onze belangen te kunnen beschermen en om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan)

Relatiebeheer

Het is voor Johlex belangrijk om uw feedback, klachten en wensen op te slaan en te kunnen verwerken. Indien Johlex nog verder contact met u moet opnemen (bijvoorbeeld over de levering van de producten) moet Johlex hiertoe in staat zijn. Wij bewaren hiervoor gegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mail, bestelgeschiedenis, KVK-nummer, vestigingsadres, en zo mogelijk gegevens in het kader van een klantentevredenheidsonderzoek.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel zijn: uitvoering van de overeenkomst (indien het een zakelijke klant betreft) en ons gerechtvaardigd belang (het kunnen initiëren, onderhouden en bijhouden van de klantrelatie en om de bijbehorende administratie, correspondentie en relatiebeheeractiviteiten te kunnen verrichten).

Garantie

Johlex verwerkt uw persoonsgegevens om de garantie voor onze producten te registreren en een garantieregister bij te houden. Johlex verwerkt hiervoor onder anderen uw naam, telefoonnummer, aangeschafte producten en adres.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel zijn: uitvoering van de overeenkomst (indien overeengekomen is dat Johlex de garantie registreert) en ons gerechtvaardigd belang (De garantie van verschillende klanten bijhouden en indien een klant hierop aanspraak maakt, de garantie te controleren).

Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van de persoonsgegevens is. Daarbij is het goed om te realiseren dat alle gegevens in ieder geval bewaard blijven voor de periode dat er werkzaamheden worden verricht, of de periode dat er redelijkerwijs vanuit mag worden gegaan dat werkzaamheden verricht worden. Elk laatste contactmoment tussen u en Johlex geldt als een nieuw begin van de bewaringstermijn.

Let op! Het is mogelijk dat gegevens opgegeven en verwerkt voor een bepaald doeleind, overgaan in een ander doeleind. Hierdoor begint er een nieuwe bewaringstermijn. Bijvoorbeeld wanneer gegevens verstrekt worden via een contactformulier en er uiteindelijk overgegaan wordt naar een dienst. Wanneer er gebruikgemaakt wordt van dezelfde gegevens zal de bewaringstermijn van deze gegevens overlopen naar die van het volgende doeleinde.

De opslagperiode per verwerkingsdoel

Contact opnemen

Indien er geen relevante overeenkomsten, samenwerkingen of afspraken volgen uit ons contact met u, blijven de gegevens die verzameld werden voor dit doel maximaal 1 jaar bewaard.

Uitvoeren dienst

Gegevens welke zijn verstrekt voor het uitvoeren van onze diensten worden na het voltooien van de dienst en het verzenden dan wel ontvangst van de (laatste) betaling, bewaard voor een periode van maximaal 7 jaar. Hierbij horen ook gegevens welke gebruikt worden ter verzending van de producten.

Financiële administratie

Volgens de wet zijn wij verplicht om facturen (en andere administratie) te bewaren. De Belastingdienst dient immers de mogelijkheid te hebben om ons te controleren. Volgens de eisen van de Belastingdienst, moeten wij onze facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Wij conformeren ons in alle gevallen aan deze eisen. Na het verstrijken van deze termijn, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 2 jaar.

Relatiebeheer

Gegevens in het kader van relatiebeheer worden in ieder geval bewaard voor de duur waarin wij met u samenwerken. Na afronding van de werkzaamheden, blijven gegevens maximaal 5 jaar bewaard, tenzij door wettelijke verplichtingen of juridische procedures een langere termijnen vergen.

Garantie

Gegevens in het kader van de garantie worden ten minste bewaard tot de garantie afloopt, de gegevens worden daarna voor maximaal 1 jaar bewaard indien alle mogelijke garantie op product(en) zijn aflopen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Johlex deelt in beginsel geen persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is en als u hier zelf om vraagt, denk hierbij aan het verstrekken van gegevens voor het registreren van de garantie van product(en). In alle gevallen zal Johlex zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Cookies

Wilt u weten welke cookies Johlex plaatst? Raadpleeg dan onze cookieverklaring.

Beveiliging

De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

Ook wordt uw bezoek aan de Johlex website beveiligd door ‘’http’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Johlex privé is. Hiermee zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens uw websitebezoek veilig blijven.

Alle vormen van fysieke gegevens worden door Johlex in een afgesloten kantoor bewaard. Het pand waarin het kantoor zich bevindt is tevens voorzien van een alarminstallatie. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot de fysieke gegevens en hebben als enige de mogelijkheid om deze gegevens in te zien.

Volledigheidshalve, meer informatie over de beveiliging waar Johlex gebruik van maakt:

De apparaten waar persoonsgegevens op opgeslagen worden, zijn beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning

Het versturen van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘http’ en het hangslot in de adresbalk.

Fysiek opgeslagen persoonsgegevens worden in een afgesloten kantoor beveiligd waarbij het pand van het kantoor voorzien is van een alarm installatie

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Johlex op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG hebt.

Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Johlex zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Johlex.

Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, Johlex te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U heeft in bepaalde gevallen het recht om Johlex te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Johlex uw persoonsgegevens vernietigen:

Johlex heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Johlex de gegevens voor verzameld heeft.

U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Johlex om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.

U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Johlex met betrekking tot de verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.

Wanneer Johlex uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer Johlex een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Johlex verplicht om uw gegevens te wissen.

Bent u als betrokkene jonger dan 16 en heeft Johlex uw gegevens verzameld? dan kunt u vragen aan Johlex om de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Johlex niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan verder af.

Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

Een e-mail aan e-mail van Johlex is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen wij u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn.

Plichten

Johlex verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Johlex de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd, dit kan onder anderen door wijziging van ons Privacy Statement. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar.

Johlex behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Johlex dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Johlex. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Geheimhouding

Beide partijen (Johlex en klant) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Algemene verordening gegevensbescherming en Johlex

Johlex conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie hierover kunt u de privacyverklaring raadplegen. Eveneens sluit Johlex verwerkersovereenkomsten met partijen af, indien dit vereist is volgens de privacywetgeving.

Heeft u nog vragen over ons privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Info@lifestylemarine.nl l www.lifestylemarine.nl

Loodsweg 19A l 1525RH l Westknollendam Noord Holland

KvK Nr. 74105779

Versie 2021Inleiding:

Dit is het cookiebeleid van Johlex B.V (hierna Johlex genoemd). Hierin treft u informatie welke betrekking heeft op de cookies die Johlex (eventueel) plaatst op uw apparaten. Dit kunnen apparaten zijn als computers, smartphones, tablets en laptops.

Johlex maakt gebruik van cookies om u als bezoeker een optimale dienstverlening en gebruikservaring te bieden. Johlex zal voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming vragen middels een banner.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welke gegevens een cookie verzameld verschilt per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn over de werking van een website of om een digitaal profiel op te maken van de bezoekers van de website van Johlex.

Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om noodzakelijke cookies (ook wel functionele cookies genoemd), analytische cookies en marketing cookies.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website goed te laten werken. Denk bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Voor het gebruik van noodzakelijke cookies hoeft Johlex geen toestemming te vragen aan de website bezoeker.

Analytische cookies

Analytische cookies houden het bezoekersgebruik bij op de website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om in kaart te brengen hoe de website van Johlex functioneert. Door het gebruik van analytische cookies kan er bijvoorbeeld worden bijgehouden of een pagina van de website op een correcte wijze laadt. Voor het gebruik van analytische cookies hoeft Johlex geen toestemming te vragen aan de gebruiker.

Marketing cookies

Marketing cookies worden gebruikt om gericht advertenties te tonen aan bezoekers van Johlex. Wanneer u een term opzoekt welke te maken heeft met Johlex, kunt u een advertentie van Johlex te zien krijgen. Deze advertentie kan ook verschijnen op basis van uw internetgedrag.

Hieronder bieden we u een overzicht van de cookies die door Johlex geplaatst worden. Alle cookies zijn gecategoriseerd op basis van hun functie. Deze cookies worden weergegeven met de termijnen die door de cookies zelf gebruikt wordt.

1.1 Noodzakelijk

Hieronder vindt u een overzicht van de noodzakelijke cookies op de site van Johlex en wat de functies zijn van deze cookies. Tevens wordt de opslagperiode weergegeven.

Cookie

Doel

Opslagperiode

Laravel_session

Deze cookie wordt door de eigenaar van de website gebruikt bij het uploaden of vernieuwen van website-inhoud.

1 dag

Rc:a

Deze cookie maakt onderscheidt tussen mensen en bots om zeker te stellen dat de verzoeken op de website daadwerkelijk van mensen afkomstig zijn.

Aanhoudend

Rc:c

Deze cookie maakt onderscheid tussen mensen en bots.

Sessie

1.2 Analytische cookies

Hieronder vindt u een overzicht van de analytische cookies op de site van Johlex en wat de functies zijn van deze cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.

Cookie

Doel

Opslagperiode

_ga

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

_gat

Wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te verhogen.

1 dag

_gid

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

Collect

Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Deze cookie Volgt de bezoeker over apparaten en marketingkanalen.

Sessie

1.3 Marketing cookies

Hieronder vindt u een overzicht van de marketing cookies waar Johlex gebruik van maakt en wat de functie is van deze cookies zijn. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.

Cookie

Doel

Opslagperiode

Ads/ga-audiences

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers opnieuw aan te spreken die waarschijnlijk klanten worden op basis van het onlinegedrag van de bezoeker op verschillende websites.

Sessie

Heeft u nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Info@lifestylemarine.nl l www.lifestylemarine.nl

Loodsweg 19A l 1525RH l Westknollendam Noord Holland

KvK Nr. 74105779

Versie 2021


header