NL | EN | DU

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden voor boten van Lifestyle Marine

Deze beperkte garantie is van toepassing op Lifestyle Marine-boten en geldt uitsluitend voor boten die zijn geleverd door Lifestyle Marine of Johlex B.V. Voor de producten waar zich garantie op berust, garandeert Lifestyle Marine (hierna LM genoemd) dat elke nieuwe Glasvezel boot die wordt verkocht valt onder normaal, niet-commercieel gebruik en vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende de periodes die hieronder worden beschreven. De producten moeten voor de garantie door officiële op www.lifestylemarine.nl vermelde LM-verkopers verkocht worden.

De garantie geldt niet voor de uitgesloten items in kopje ‘Wat niet onder de garantie valt’ en andere beperkingen die zijn uiteengezet in deze beperkte garantie.

Duur van de dekking

1.1 Deze beperkte garantie biedt klanten voor recreatief gebruik (niet commerciële gebruikers) dekking voor twee (2) jaar vanaf de datum waarop het product voor het eerst wordt verkocht of de datum waarop het product voor het eerst in gebruik wordt genomen. Welke datum wordt aangehouden is afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

1.2 De beperkte garantie dekt verder de ROMP (tot en met de romp-tot-dekverbinding, maar niet het dek zelf) tegen STRUCTURELE (niet cosmetische) defecten die worden veroorzaakt door een defect in fabrieksmateriaal of vakmanschap en die zich voordoen binnen 2 jaar na de datum van levering.

1.3 Structureel falen betekent een substantiële storing in de ROMP van het product, waardoor het product ongeschikt of onveilig wordt voor algemeen gebruik als pleziervaartuig onder normale bedrijfsomstandigheden. Dit omvat de romp en alle interne structurele componenten die aan de romp zijn gehecht, zoals stringers, schotten, het spiegelhek en de romp-tot-dekverbinding.

1.4 Hardware-items vallen eveneens onder deze garantie en hebben een garantietermijn van 2 jaar, zelfs als ze aan de romp zijn bevestigd. Commercieel gebruik van de boot(en) maakt de garantie ongeldig. Commercieel gebruik wordt gedefinieerd als elk werk- of dienstverbandgerelateerd gebruik van het product of elk gebruik van het product dat inkomsten genereert binnen de garantieperiode. De garantieperiode vervalt ook als het product slechts af en toe wordt gebruikt voor dergelijke doeleinden.

1.5 De reparatie of vervanging van onderdelen of het uitvoeren van onderhoud onder deze garantie, verlengen de duur van de garantie niet. Tevens wordt de oorspronkelijke vervaldatum van de garantie aangehouden.

Voorwaarden om garantiedekking te verkrijgen

2.1 Garantiedekking is slechts beschikbaar voor retailklanten die kopen bij of via een verkoper die door LM is geautoriseerd om het product te distribueren in het land waar de verkoop heeft plaatsgevonden. De garantiedekking wordt beschikbaar nadat het product op de juiste wijze is geregistreerd door de geautoriseerde verkoper. Routineonderhoud moet tijdig worden uitgevoerd om de garantiedekking te behouden.

2.2 LM behoudt zich het recht voor om toekomstige garantiedekking afhankelijk te stellen van een bewijs van correct onderhoud.

Wat LM zal doen

3.1 De enige en exclusieve verplichting van LM onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van een defect onderdeel (zoals het repareren van structurele rompdefecten) of het terugbetalen van de aankoopprijs van het LM-product. De keuze voor de methode die wordt toegepast ligt te allen tijde bij LM.

3.2 Deze dekking omvat de reparatie van elk oppervlak met een gellaag van de romp of het dek dat laminaatafbladderingen vertoont die worden veroorzaakt door een defect in materiaal of vakmanschap, op voorwaarde dat het originele oppervlak met fabrieksgellaag op geen enkele manier is veranderd, zoals door een ongeluk, reparatie of het aanbrengen van een andere laag dan onderwaterverf of een onjuiste voorbereiding van het oppervlak voor verf (d.w.z. overmatig schuren, zandstralen, e.v.).

3.3 LM behoudt zich het recht voor om producten van tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen zonder de verplichting op zich te nemen om eerder vervaardigde producten te wijzigen of te verbeteren.

Enige remedie

4.1 Indien de eigenaar van de boot aanspraak doet op de garantie, zal enige vorm van reparatie of vervanging nimmer de reële marktwaarde van de boot op de datum van de aanspraak op de garantie overschrijden.

4.2 Het gebruikmaken van reparatie of vervanging van onderdelen die defect blijken te zijn met betrekking tot fabrieksmaterialen of vakmanschap en die onder deze beperkte garantie vallen, vormt het enige en exclusieve remedie van de eigenaar tegen LM voor elke vorm van claims of economisch geleden verlies als gevolg van productfalen.

4.3 De voorwaarden in dit document mogen niet worden gewijzigd, aangepast, door enige handeling afgeweken worden, nalatig, vertegenwoordigd, hetzij mondeling of schriftelijk, met uitzondering van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een medewerker van LM op managementniveau.

Hoe u garantiedekking kunt verkrijgen

5.1 De klant moet LM een redelijke kans geven om de reparatie uit te voeren en redelijke toegang verlenen tot het product voor garantieservice. Garantieclaims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie af te leveren bij een LM-verkoper die geautoriseerd is om onderhoud te verrichten aan het product. Als de koper het product niet bij een dergelijke verkoper kan afleveren, moet LM hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. LM zorgt dan voor de inspectie en eventuele gedekte reparatie. De koper zal in dat geval alle daarmee samenhangende transportkosten betalen en/of de volledige reistijd vergoeden.

5.2 Als de geleverde dienst niet door deze garantie wordt gedekt, betaalt de koper alle arbeids- en materiaalkosten en alle andere kosten in verband met die dienst.

5.3 De koper zal het product of onderdelen van het product niet rechtstreeks naar LM verzenden, tenzij daarom wordt verzocht door LM.

5.4 Elk product of onderdeel dat door de koper wordt verzonden voor inspectie of reparatie moet worden verzonden met vooruitbetaalde transportkosten.

Wat niet onder de garantie valt

Deze beperkte garantie dekt niet:

6.1 De motor, hekaandrijvingen, aandrijvingen, keerkoppelingen, bedieningselementen, propellers, apparaten, accu's of andere uitrusting of accessoires die hun eigen garanties hebben, onderdelen, apparatuur of accessoires die niet door LM zijn geïnstalleerd.

6.2 Breuk in de plexiglas voorruit, regenwaterlekkage, beschadiging of verslechtering van cosmetische oppervlakteafwerkingen waaronder verkleuring van de gellaag, barsten, haarscheuren of luchtbellen, vervaging of oxidatie van de gellaag.

6.3 Houtafwerkingen (vernissen, vlekken en verf), stoffen, vinyl, plastic, geplateerde of geverfde metalen en roestvrijstalen afwerkingen, aangroeiwerende bodemverf of zinkanodes, rompafbladderingen die zich onder de waterlijn vormen, normale slijtage inclusief verslechtering/corrosie van hardware, plastic, metaal of tape, vinyl, bovenkanten, bekleding, emblemen, enz.

6.4 Schade veroorzaakt door wijziging, misbruik, een ongeval of het raken van een object onder water, items voor routineonderhoud, aanpassingen, abnormaal gebruik, verwaarlozing, onjuist onderhoud of gebruik van een accessoire, apparatuur of onderdeel dat niet door LM is vervaardigd of verkocht.

6.5 De garantie vervalt bij gebruik van het product voor races, racevoorbereiding, andere competitieve activiteiten of militaire doeleinden ongeacht het moment of de duur van de activiteit.

6.6 De garantie vervalt bij overtreding van de specificatie van het maximale vermogen op het capaciteitsplaatje. Uitgaven in verband met uithalen, te water laten, slepen, opslag, telefoneren, huur, ongemak, slipkosten, verzekeringsdekking, afbetalingen van leningen, tijdverlies, gederfde inkomsten of enige andere vorm van incidentele of gevolgschade vallen niet onder deze garantie.

6.7 Geen enkele persoon of entiteit, inclusief door LM geautoriseerde verkopers, heeft de bevoegdheid gekregen van LM om enige bevestiging, vertegenwoordiging of garantie te geven met betrekking tot het product, anders dan vervat in deze beperkte garantie, en een dergelijke bevestiging, vertegenwoordiging of garantie zal, indien gemaakt, niet afdwingbaar zijn tegen LM.

Overige beperkingen

7.1 Behalve zoals hierin vermeld, of zoals vermeld in enige andere schriftelijke uitdrukkelijke garanties die zijn verstrekt door LM, zijn er geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties die berusten op de boot.

7.2 Alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties van geschiktheid en verkoopbaarheid, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 LM wijst verder elke aansprakelijkheid af voor economisch verlies als gevolg van claims met betrekking tot productfalen, nalatigheid, een defect ontwerp, een fabrieksfout, het ontbreken van waarschuwingen en/of instructies, gebrekkige zeewaardigheid en enige andere aansprakelijkheid theorie die niet uitdrukkelijk gedekt wordt onder de voorwaarden van deze beperkte garantie.

7.4 Voor zover wettelijk vereist, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid beperkt voor de duur van de respectieve uitdrukkelijke beperkte garanties die hierin worden vermeld. Voor zover toegestaan door de wet heeft LM noch de verkoper enige verantwoordelijkheid voor verlies van gebruik van de boot, verlies van tijd, ongemak, commercieel verlies of gevolgschade.

7.5 Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, hierdoor kunnen de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn.

7.6 Deze garantie geeft de eigenaar specifieke wettelijke rechten en de eigenaar heeft mogelijk ook andere rechten die per rechtsgebied kunnen verschillen.

7.7 Retailklanten in de Europese Unie (EU) kunnen op grond van de toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen wettelijke rechten hebben die niet worden beïnvloed door deze beperkte garantie.

7.8 De wettelijke rechten van de retailklant, onder enige toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen, zullen niet worden beïnvloed.

Heeft u nog vragen over de garantievoorwaarden? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Info@lifestylemarine.nl l www.lifestylemarine.nl

Loodsweg 19A l 1525RH l Westknollendam Noord Holland

KvK Nr. 74105779

Versie 2021

header